مقاله

اخبار مقاله

مقاله

تعاریف انواع خدمات

useradmin 0 230 رتبه مطلب: بدون رتبه

خدمت فرآیندی مشتمل بر مجموعه ای از فعالیتهای کم و بیش ناملموس است که به طور طبیعی اما به لزوماً همیشگی در تعاملات بین مشتریان و کارکنان یا منابع فیزیکی یا کالاها و یا سیستمهای ارائه کننده ی خدمت روی می دهد تا راه حلی برای مسائل و مشکلات مشتریان باشد. خدمت کاری است که فردی برای دیگری انجام می دهد.

استراتژی های تهاجمی و تدافعی در بازرگانی

useradmin 0 207 رتبه مطلب: بدون رتبه

استراتژی های تهاجمی و تدافعی در راستای به دست آوردن جایگاه و یا جایگاه سازی و یا حفظ جایگاه می باشند .در این زمان یک طرف حمله کننده است و طرف دیگر دفاع کننده .هر دوطرف منابع و توانایی هایی دارند که در کمیت و کیفیت متفاوتند

RSS
12345678910انتها
دی ان ان